Što učiniti s netaloženim moštom?

        Vinogradarima koji su sumporili, a nisu iz bilo kojih razloga proveli taloženje mošta, preporučamo da 8-10 dana nakon završenog burnog vrenja izvrše pretok s grubog taloga, kako bi uklonili ostatke pesticida i ostalih mehaničkih nečistoća. Mošt doduše neće biti bistar (bit će poput "Fante"), ali će biti uklonjene spomenute nečistoće. U protivnom, ako to ne bi učinili postoji opasnost razvijanja sumoprovodika (H2S) pa mošt i mlado vino može poprimiti okus i miris po trulim jajima. Ujedno tim otvorenim pretakanjem (iz bačve u kacu pa opet u bačvu) pospješujemo razmnožavanje kvasaca, koji bi mogli preostali šećer do kraja prevreti.

        A vinogradarima koji nisu sumporili niti proveli taloženje mošta prije nastupa vrenja, preporučamo da 8-10 dana nakon burnog vrenja nadoliju bačve do 95% punosti, a kod mošt potpuno bude bistar preporučamo dodati barem 50 ml sumporaste kiseline ili 10 g kalijeva metabisulfita na 100 l mošta, te nakon par dana izvršiti otvoreno pretakanje (iz bačve u kacu pa opet u bačvu) s grubog taloga.