Statut Udruge "Križevački štatuti"

Temeljem članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 05. veljače 2005. godine u Križevcima, donesen je

STATUT Udruge za edukaciju u poljoprivredi i turizmu "Križevački štatuti"


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga "Križevački štatuti" (u daljnjem tekstu Udruga), zastupanje, ciljevi i djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo, prava, obaveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj Udruge, tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak djelovanja Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Udruge.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Udruga za edukaciju u poljoprivredi i turizmu “Križevački štatuti”
(u daljnjem tekstu Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga ''Križevački štatuti''.
Sjedište Udruge je u Križevcima.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga je registrirana pri nadležnom tijelu Državne Uprave.
Udrugu zastupa Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu osoba koju on ovlasti.

Članak 3.
Zbog što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje podružnice na području Republike Hrvatske.
Podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština Udruge.

Članak 4.
Udruga ima pečat pravokutnog oblika, veličine 38X14 mm, na kojem se nalazi puni naziv Udruge i oznaku Križevci.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Upravnog odbora Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 5.
Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge. Članovi se o radu Udruge obavještavaju Internet stranicama, dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge te putem sredstava javnog priopćavanja.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Zbog što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
Članak 7.
Cilj Udruge je unapređenja poljoprivredne proizvodnje, kvalitete poljoprivrednih proizvoda  te usluga u turizmu kao i povezivanje poljoprivrede i turizma te njihovo  promidžba.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
 • Praćenje rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja, suvremenih iskustava i novih tehnologija.
 • Izdavanje knjiga i priručnika, periodičnih publikacija, biltena, plakata i sl. sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
 • Organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova.
 • Stručno i profesionalno usavršavanje članova Udruge te njihovo strukovno povezivanje.
 • Savjetovanje članova Udruge o nabavi potrebnih materijala i sredstava, alata i strojeva, te prodaji i distribuciji proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu.
 • Organizacija zajedničke promidžbe članova Udruge te nastupa i posjeta specijaliziranim sajamskim priredbama u zemlji i inozemstvu.
 • Suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Udruge.
 • Aktivan utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji utječu na poljoprivredu i turizam,
 • Obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA
Članak 8.
Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
Redovnim članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba državljanin Republike Hrvatske, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 9.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku pristupnice.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
U udruzi se vodi registar članova, a prema članku 13. ''Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra Udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj'' NN 11/2002.
Svaki član Udruge prilikom učlanjivanja potpisuje pristupnicu i plaća članarinu u iznosu koji određuje Upravni odbor.

Članak 10.
Prava i obveze članova su:
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da podižu i čuvaju ugled Udruge

Članak 11.
Članstvo u Udruzi prestaje:
 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva

Članak 12.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini čija je odluka konačna.
IV. TIJELA UDRUGE
Članak 13.
Tijela Udruge su:
 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Članak 14.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe članovi Udruge, te predstavnici pravnih osoba koje su članovi Udruge, a koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Predsjednik Upravnog odbora Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine te predsjeda sjednicama Skupštine.
Skupština Udruge:
 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge
 • bira i razrješuje Predsjednika i članove Upravnog odbora
 • bira i razrješuje Predsjednika i članove Nadzornog odbora
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun
 • razmatra izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora Udruge
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih
 • rješava žalbe članova Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 15.
Redovna Skupština Udruge održava se jednom godišnje.
Izvanrednu skupštinu Udruge može inicirati:
 • član Upravnog odbora Udruge
 • najmanje jedna trećina ukupnog broja članova Udruge ili
 • Nadzorni odbor,

s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako Upravni odbor Udruge ne sazove Izvanrednu skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 2. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, Skupštinu može sazvati inicijator ili njihov predstavnik.
Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 16.
Skupštinu saziva Upravni odbor dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 17.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova u određeno vrijeme, Skupština će se održati pola sata kasnije s istim dnevnim redom, a donosit će pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje trećina članova s pravom glasa.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta te o članovima Upravnog i Nadzornog odbora Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 18.
Upravni odbor Udruge je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor Udruge čine predsjednik i 2 člana koje bira Skupština, na mandat od  4 godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.
Upravni odbor Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge,

Članak 19.
Članovi Upravnog odbora Udruge odgovaraju za zakonitost rada Udruge.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici nazočan natpolovičan broj njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Upravni odbor:
 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine
 • određuje adrese i promjene adrese sjedišta Udruge
 • određuje iznos članarine za članove Udruge
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 • brine se o urednom vođenju registra članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Udruge
 • vodi i čuva arhivu Udruge
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge.

Članak 20.
Nadzorni odbor čine Predsjednik i dva člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici nazočan natpolovičan broj njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 21.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

Članak 22.
Nadzorni odbor ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 23.
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije roka na koji su izabrani.
 • na vlastiti zahtjev
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge

Odluku o razrješenju članova Upravnog ili Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog 1/3 redovnih članova Udruge. U slučaju razrješenja Skupština će odlučiti hoće li razriješeni član Upravnog ili Nadzornog odbora ostati članom Udruge.
V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA
Članak 24.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:
 • članarine
 • donacije i dotacije
 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koja podupiru rad i djelovanje Udruge
 • sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu
 • ostali prihodi sukladno Zakonu.

Prihodi Udruge koriste se za njeno djelovanje.

Članak 25.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na zakonsku naknadu.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se odnosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
Predsjednik Upravnog odbora Udruge ima naredbodavnopravo raspolaganja s imovinom Udruge.
VI. STATUT I DRUGI OPÆI AKTI
Članak 26.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuju članovi udruge i upućuje ga na raspravu.
Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 27.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Udruga prestaje djelovanjem odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka djelovanja imovina Udruge njezina se imovina poklanja u humanitarne svrhe, sukladno odluci Upravnog odbora.

Članak 29.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu Državne Uprave.

U Križevcima, 05. veljače 2005.

Predsjednik Upravnog odbora
Udruge za edukaciju u poljoprivredi i
turizmu “Križevački štatuti”
Dražen Salopek